پینگ پنگ

تنیس روی میز قهرمانی آسیا، نام پنجمی تیم مردان ایران و ثبت بهترین نتیجه در تاریخ

تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در رده پنجم مسابقات قهرمانی آسیا ایستاد.

19 مهر 1400

نوشاد عالمیان در سید 12 رقابت های کاپ آسیا

سیدبدنی رقابت های تنیس روی میز کاپ آسیا در هند معین شد.

1 اسفند 1398